Ajankohtaista

31.01.2013: Pielisjoen - Ala-Koitajoen vesivoimalaitosten kalataloudelliset lupaehdot vahvistettu KHO:ssa

Pielisjoessa oli luonnontilan aikana noin 240 hehtaaria koski- ja virta-alueita. Koskia tuhoutui Pamilon voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä yli 60 hehtaaria, Kaltimon voimalaitoksen rakentamien yhteydessä lähes 100 hehtaaria ja Kuurnan voimalaitoksen rakentamisen yhteydessä noin 70 hehtaaria. Nyt koskialueita on jäljellä yhteensä noin 10 hehtaaria.

Muutos oli niin dramaattinen, että virtakutuiset kalat lähes hävisivät. Nyt päätökseen saadut kalataloudellisten lupaehtojen muutokset tukevat pyrkimyksiä säilyttää Saimaan järvilohi osana suomalaista kalastoa, toteaa kalatalouspäällikkö Veli-Matti Kaijomaa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Kuurnan voimalaitos

KHO ( 29.1.2013, dno. 1607/1/11) vahvisti Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen siten muutettuna, että muuttunutta kalatalousmaksua on maksettava 1.1.2013 lähtien.

Luvan saajan on maksettava vuodesta 2013 lähtien Kuurnan voimalaitoksen rakentamisesta kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle vuosittain tammikuun loppuun mennessä kalatalousmaksua 39 500 € (vuonna 2012 14 699 €).

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen on käytettävä varat kalojen istutukseen ja muihin kalakannan säilyttämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin Kuurnan voimalaitoshankkeen vaikutuspiirissä olevalla vesialueella.

Itä-Suomen ympäristölupavirasto perustelee olosuhteiden olennaisia muutoksia: Oleellisesti on sen sijaan lisääntynyt uusi tutkimustieto niistä kalanviljelyteknisistä vaatimuksista, joita luontaiset lisääntymismahdollisuutensa menettäneen saimaanlohen säilyttäminen Pielisjoella ja sen kalataloudellisella vaikutusalueella edellyttää.

Erityisen suurta huomiota on kiinnitettävä saimaanlohen perinnöllisen aineksen säilyttämiseen mahdollisimman monipuolisena. Tämä lisää kalanviljelyn kustannuksia emokalakantojen säilytyksessä, poikasmateriaalin geneettisen monimuotoisuuden vaalimisessa ja muun muassa edes osittaisen luonnonkierron läpikäyneen viljelymateriaalin hankinnassa. Nämä seikat ovat ympäristölupaviraston käsityksen mukaan niitä oleellisia olosuhteiden muutoksia, joita vesilain 2 luvun 22 §:n 4 momenttia koskevan hallituksen esityksen perusteluissa tarkoitetaan "tutkimustieto ja teknistaloudelliset mahdollisuudet" -ilmauksella.

Kaltimon voimalaitos

KHO ( 29.1.2013, dno. 1606/1/11) vahvisti Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen siten muutettuna että muuttunutta kalatalousmaksua on maksettava 1.1.2013 lähtien.

Luvan saajan on maksettava vuodesta 2013 lähtien Kaltimon voimalaitoksen rakentamisesta kalakannoille ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen vähentämiseksi Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle vuosittain tammikuun loppuun mennessä kalatalousmaksua 68 900 € (vuonna 2012 25 144€).

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen on käytettävä varat kalojen istutukseen ja muihin kalakannan säilyttämistä tarkoittaviin toimenpiteisiin Pielisjoella ja sen kalataloudellisella vaikutusalueella Saimaalla.

Olosuhteet ovat olennaisesti muuttuneet. Kaltimon voimalaitoksen ratkaisu perustuu samoihin seikkoihin kuin Kuurnan voimalaitoksen päätös.

Pamilon voimalaitos

KHO ( 29.1.2013, dno. 1608/1/11) vahvisti, että Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä ei muuteta.

Vaasan hallinto-oikeuden päätöksessä lupaehdot ovat lähes samat kuin Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä. VHO ainoastaan poisti Ala-Koitajokeen kohdistuvan kalatalousmaksun (5000 €), jonka Itä-Suomen ympäristölupavirasto oli määrännyt.

Lupapäätöksen määräysten C. osan 1) kohdan alakohta c muutetaan kuulumaan: Ala-Koitajoen vanhaan uomaan juoksutetaan vettä vähintään 4 m3/s 1.10.–31.3. ja vähintään 6 m3/s 1.4.–31.9.

Edellä mainitut vähimmäisjuoksutuksia koskevat määräykset ovat voimassa seitsemän vuotta (7) tämän päätöksen lainvoimaisuudesta, mutta kuitenkin niin kauan, kunnes jäljempänä määrätystä juoksutusmääräysten tarkistamista koskevasta hakemuksesta annettava päätös on saanut lainvoiman.

Pamilon voimalaitoksen luvan haltijan on kuuden (6) vuoden kuluessa tämän päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta toimitettava Itä-Suomen ympäristölupavirastoon hakemus edellä tämän päätöksen kohdassa A. määrätyn Ala-Koitajoen vähimmäisjuoksutuksen ja Ala-Koitajoen kalatalousvelvoitteen mahdollisesta muuttamisesta tai tarkistamisesta.

Hakemukseen on liitettävä riittäviin tutkimuksiin ja seurantoihin perustuva selvitys Ala-Koitajoen eri juoksutusvaihtoehtojen merkityksestä Ala-Koitajoen kalakannalle, järvilohen poikastuotannolle ja kannan ylläpidolle sekä eri juoksutusvaihtoehdoista aiheutuvista taloudellisista vaikutuksista energian tuotannolle. Ala-Koitajoen osalta vähimmäisjuoksutuksen lisäämien vaikutusten seuranta on tehtävä yhteistyössä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa.

Vesilain 8 luvun 10b §:n mukaan jos vesilain nojalla tai aikaisemmin voimassa olleiden säännösten nojalla annettuun lupaan perustuvasta säännöstelystä aiheutuu vesiympäristön ja sen käytön kannalta huomattavia haitallisia vaikutuksia, asianomaisen alueellisen ympäristökeskuksen (nykyisin ELY-keskus) tulee riittävässä yhteistyössä luvan haltijan, säännöstelystä hyötyä saavien, vaikutusalueen kuntien ja muiden asianomaisten viranomaisten kanssa selvittää mahdollisuudet vähentää säännöstelyn haitallisia vaikutuksia. Alueellisen ympäristökeskuksen tulee tarvittaessa kuulla muitakin asianosaistahoja.

Kun 1 momentissa tarkoitettu selvitys on tehty, alueellinen ympäristökeskus, kalatalousviranomainen tai kunta voi, jollei 1 momentissa tarkoitettuja vaikutuksia voida muutoin riittävästi vähentää, hakea ympäristölupavirastossa (nykyisin aluehallintovirasto) lupaehtojen tarkistamista tai uusien määräysten asettamista. Tarkistamisen edellytyksenä on, että siitä yleisen edun kannalta saatava hyöty on olosuhteisiin nähden merkittävä.

Yleistä merkittävää hyötyä saadaan tässä tapauksessa siitä, että jokea käytetään järvilohen pienpoikastuotantoon. Nykyistä laajempi poikastuotanto turvaa lajin perinnöllistä monimuotoisuutta.

Lisätietoja:

Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Kalatalouspäällikkö Veli-Matti Kaijomaa
puh. 0295 026 059
veli-matti.kaijomaa(ät)ely-keskus.fi

Vesivoimalat kartalla:

Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely