Ajankohtaista

11.01.2013: Hoito-ohjelma haltuun!

Esittelemme Saimaan järvilohen hoito-ohjelman toimenpiteet kohta kohdalta loppuvuoden 2012 aikana. Jokaisen viikon aikana julkaistaan kaksi toimenpidettä. Kommentit ovat tervetulleita!

Toimenpide 32.

Kalastajakohtainen verkkomäärä
järvilohen vaellusreitillä rajoitetaan 120 metriin (verkkojen
yhteispituus).


Perustelu: Verkkokalastus on merkittävin järvilohikantaan
kohdistuva pyyntimuoto. Kalastuspaineen
alentaminen verkkomääriä rajoittamalla vähentää
suoraan järvilohi-istukkaiden ja emokalojen kalastuskuolevuutta,
ja parantaa näin hoito-ohjelman tavoitteiden
saavuttamismahdollisuutta. Käytännössä rajoitus
tarkoittaisi kahden ns. tuplapitkän (60 m) tai neljän
ns. tavallisen (30 m) verkon käyttöä vaellusreitillä.


Toimenpide 33.

Järvilohiohjelman toimenpiteet laajennetaan
tarvittaessa kattamaan täysipainoisesti
Pielisjoen - Ala-Koitajoen ohella muita potentiaalisia
kohteita kuten Heinäveden reitti ja Lieksanjoki-
Pielinen.


Perustelu: Eräissä ohjelmaluonnoksesta saaduissa
lausunnoissa oli ehdotettu järvilohikannan hoitotoimien
täysipainoista laajentamista ydinalueen ulkopuolelle.
Tämä vaihtoehto tulisi kyseeseen ainakin
siinä tapauksessa, että toimenpiteet ydinalueella
eivät tuota riittäviä tuloksia. Alueellinen laajentaminen
ei kuitenkaan vähennä tarvetta kalastuksen
rajoittamiseen järvilohen elinalueilla, vaan toimenpiteet
ulottuisivat nykytilanteeseen verrattuna uusille
alueille. Myös Vuoksen järvitaimenen kannanhoito
ja sen aluetarpeet tulisi ottaa tässä vaihtoehdossa
huomioon koska myös järvitaimenkannan hoidossa
tarvitaan poikastuotantoalueita. Kyse on myös resursseista.
Toimenpiteiden kohdentaminen uusille alueille
edellyttäisi lisää henkilöstöresurssia arviolta 1-2 htv
viideksi vuodeksi ja määrärahaa juokseviin kuluihin.
Lisäksi kannan hoidon kustannukset kasvaisivat lähes
kaksinkertaiseksi. Istutusten ja emokalapyynnin
osalta karkea lisärahan tarve olisi 130 000 €.

 

Aiemmin julkaistut toimenpiteetTakaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely