Ajankohtaista

20.11.2013: Pyhäjärvi-Puruveden kalastusalueen päätökset Saimaan lohikalat -hankkeen esityksiin

Pyhäjärvi-Puruveden kalastusalue on käsitellyt Saimaan lohikalat -hankkeen ehdotusta kalastuksen järjestämiseksi osana syyskokoustaan 11.11.2013. Alamittakeskustelussa on huomioitava, että Valtioneuvoston asetus tuli julkisuuteen vasta 14.11.2013. Teksti on lainattu pöytäkirjasta:

"Kokousedustajat päättivät, että tehdään yhteistyötä muiden kalastusalueiden kanssa ja kartoitetaan mitä rajoituksia muilla alueilla on.
Kalastusalue toivoo, että alueet pyrkisivät tekemään yhtenäiset lupamääräykset isommalle alueelle.

Kesälahden osakaskunnan hoitokunta on esittänyt, että Tiirasaaren ympärillä on kalastus kielletty alle 55 mm verkoilla 100 metriä lähempänä rantaa. Tällä hetkellä osakaskunnat eivät halua lähteä tekemään harjuksen elinalueille täyskalastuskieltoja, koska se rajoittaa saarissa olevien mökkiläisten kalastusta kohtuuttomasti.

Keskusteltiin harjuksen rauhoitusalueista ja päätettiin, että osakaskunnat selvittävät alueiltaan mahdolliset alueet, jotka voisi rauhoittaa harjuksen elinalueiksi. Päätettiin myös pitää keskustelutilaisuus Puruveden kalastusalueen kanssa koskien harjuksen rauhoitusalueita, jotta saataisiin yhtenäinen näkemys mahdollisista rauhoitusalueista.

Kalastusalue ei kiellä kohosiimapyyntiä ympärivuotisesti.

Kalastusalue ei lähde rajoittamaan verkkojen määrää alueillaan.

Todettiin, että osakaskunnat voivat alueillaan rajoittaa verkkojen määrää jos näkevät sen tarpeelliseksi.

Hallitus esittää, että Järvilohen ja Saimaannieriän alamitta nostetaan 50 cm:istä 60 cm:iin.

Päätettiin nostaa Järvilohen ja Saimaannieriän alamitta 50 cm:istä 60 cm:iin.

Perusteluna alamitan nostamiselle esitetään, että kalastusta harjoitettaessa on pyrittävä mahdollisimman suureen tuottavuuteen. Erityisesti on pidettävä huolta siitä, että kalakantaa käytetään hyväksi järkiperäisesti ja ottaen huomioon kalataloudelliset näkökohdat, sekä huolehdittava kalakantojen hoidosta ja lisäämisestä (Kalastuslaki 1§). Pielisjoen emokalapyynneissä on osoitettu, että pääosa kudulle nousevista järvilohista on 60 cm tai sitä suurempia."

Linkki Saimaan lohikalat -hankkeen tekemään kalastuksenjärjestämissuunnitelmaan .

 Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely