Ajankohtaista

30.05.2012: Kalastajat toivovat toimenpiteitä lohikalakantojen turvaamiseksi Saimaalla

Saimaan uhanalaisten lohikalojen kalastusta halutaan rajoittaa monella tapaa. Kalastajat haluavat mm. asettaa lohikaloille saaliskiintiöitä sekä rajoittaa verkkojen ja uisteluvapojen määrää. Tulokset käyvät ilmi Saimaan alueen kalastajille suunnatusta kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin eri kalastajaryhmien tietämystä ja asenteita lohikalojen tilasta ja suojelun tarpeesta.

Eniten kalastajat rajoittaisivat nieriän pyyntiä. Enemmistö vastaajista ehdotti nieriälle enintään yhden kalan päiväkiintiötä (69,4 % vastaajista) ja viiden kalan vuosikiintiötä (50,5 % vastaajista). Hyvin usein ehdotettiin myös nieriän täysrauhoitusta kalastukselta. Järvilohen suhteen pyynnissä oltiin hieman sallivampia. Selvästi useimmin järvilohelle ehdotettiin yhden (51,5 % vastaajista) tai kahden (37,1 % vastaajista) kalan päiväkiintiötä. Vuosikiintiön osalta vastaukset hajaantuivat enemmän. Kuitenkin reilusti yli puolet (62,1 %) vastaajista rajoittaisi vuosisaaliin enintään kymmeneen kalaan.

Sopivaksi verkkomääräksi vastaajat nimesivät useimmin 1-3 verkkoa ja seuraavaksi useimmin 4-6 verkkoa vapaa-ajankalastajaa kohden lohikalojen vaellusalueilla. Tätä suuremmat verkkomäärät keräsivät hyvin vähän kannatusta vastaajien joukossa. Myös vetouistelussa käytettävien vapojen määrää halutaan rajoittaa. Yleisimmin ehdotettiin 3-5 vavan käyttöä venekuntaa kohden.

Tällä hetkellä lohikaloilla ei juuri ole saaliskiintiöitä Saimaalla. Myöskään verkkomääriä tai vapamääriä ei ole merkittävästi rajoitettu. Edelliset toimenpiteet turvaisivat osaltaan uhanalaisten lohikalakantojen säilymistä Saimaan vesistössä sekä saaliin jakautumista useammalle kalastajalle ja pidemmälle aikavälille.

”Kalastajien myönteinen suhtautuminen saaliskiintiöihin sekä verkko- ja vapamäärien rajoittamiseen antaa hyvät edellytykset toimenpiteiden siirtämiseksi käytäntöön. Kalastusalueiden ja osakaskuntien olisi hyvä huomioida asia kalastuksen järjestämistä koskevassa päätöksenteossa”, toteaa Juho Rajala Saimaan lohikalat -hankkeesta.  

Kysely lähetettiin 520:lle satunnaisesti valitulle henkilölle (ammattikalastajat, osakaskunnat ja kalastusseurat). Vastauksia saatiin 285 kpl, joten lopullinen palautusprosentti oli 54,8 %.  Kysely teetettiin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hallinnoiman Saimaan lohikalojen kestävän kalastuksen edistäminen -hankkeen yhteydessä. Kyselytutkimuksen toteutti Fish Innovation Centre Ltd (FIC).

 

Alla tiivistelmä kyselytutkimuksen tärkeimmistä tuloksista:

Tiivistelmä
Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely