Kaupallinen kalastus, ns. ammattikalastus

Kaupalliseslla kalastuksella, ns. ammattikalastuksella on olennainen rooli kalavarojemme hyödyntämisessä. Kotimaisten kalavarantojen hyödyntäminen on järkevää ja kestävän kehityksen mukaista.

Järvilohi, järvitaimen, nieriä tai harjus eivät ole ammattikalastajille taloudellisesti merkittäviä kalalajeja. Edellä mainittuja lohikaloja saadaan muun pyynnin ohessa pääsääntöisesti sivusaaliina.

Kuten kaikessa kalastuksessa tulee myös kaupallisessa kalastuksessa pyrkiä mahdollisimman valikoivaan pyyntiin. Erilaisilla teknisillä ratkaisuilla voidaan sivusaalin määrää vähentää.   

Troolipyynnin vaikutuksista järvilohi- ja taimenkantoihin on olemassa hyvin erilaisia näkemyksiä ja mielipiteitä. On selvää, että trooliin joutuu toisinaan muitakin kaloja kuin sisävesillä yleisimmin pyynnin kohteena olevaa muikkua.

Troolarit

Oikein toimittaessa on sivusaalis mahdollista vapauttaa hyväkuntoisena. Kuitenkin jo pelkästään kalastajan työn helpottamiseksi olisi järkevää, jos vapautettaviksi tarkoitettuja kaloja ei joutuisi trooliin laisinkaan. Tämä edistäisi myös troolipyynnin hyväksyntää eri intressiryhmien keskuudessa sekä troolipyynnin imagoa kestävän kehityksen mukaisena pyyntimuotona.

Troolissa on mahdollista käyttää niin sanottua lajittelusäleikköä, jonka avulla esimerkiksi taimenien ja järvilohien joutumista trooliin voidaan vähentää tai estää lähes täysin. Tietyissä osissa Saimaata troolin pintaveto on kielletty lohikalakantojen suojelemiseksi.

Lajittelusäleiköllä varustetulla troolilla pintapyynti olisi mahdollista sallia tulevaisuudessa. Lajittelusäleikköön liittyviä mahdollisuuksia selvitetään parhaillaan projektin avulla.

Kaupallisessa kalastuksessa käytetään myös monia passiivisia pyydyksiä kuten verkkoja ja rysiä. Rysäpyynti on valikoivaa kalastusta parhaimmillaan. On toivottavaa, että ammattimaista rysäpyyntiä voitaisiin kehittää siten, että siitä tulisi taloudellisesti kannattava vaihtoehto esimerkiksi kuhan verkkopyynnille.

-Saimaalla testataan norppaturvallisia rysiä

-Video rysähankkeesta

- "Lajittelusäleikön kehittäminen, pilotointi ja käyttöönotto selektiivisen troolikalastuksen edistämiseksi uhanalaisten lohikalojen vaellusalueilla"

- Saimaan lohikalat -hankkeen kirje ammattikalastajille


Lähde: Valkonen N. & Laakkonen M. 2011. Näkökulmia järvilohen kestävään kalastukseen

 

 

 

 

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely