Järvilohen poikastuotantoa Ala-Koitajokeen

Tausta

Korkein hallinto-oikeus antoi 29.1.2013 päätöksen, jonka mukaan Pamilon vesivoimalaitoksesta tulee ohijuoksuttaa vettä Hiiskosken padon kautta Ala-Koitajokeen loka-maaliskuussa vähintään 4 m3/s ja huhti-syyskuussa vähintään 6 m3/s aiemman 2 m3/s sijaan. Lisäksi päätöksessä määrättiin, että kuuden vuoden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta Vattenfallin on Pamilo Oy:n edustajana sekä omistajana jätettävä AVIin hakemus Ala-Koitajoen vähimmäisjuoksutuksen ja kalatalousvelvoitteen muuttamisesta ja tarkistamisesta. Hakemuksen tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja seurantoihin, ja siinä tulee esittää eri juoksutusvaihtoehtojen merkitys Ala-Koitajoen kalannalle, järvilohen poikastuotannolle ja kannan ylläpidolle sekä taloudellisista vaikutuksista energiantuotannolle. Vaikutusten seuranta on tehtävä yhteistyössä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa.

Yhteistyö

Päätöksen antamisen jälkeen aloitettiin yhteistyö Pohjois-Karjalan ELYn sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) kanssa, ja ensimmäinen kokous asiasta pidettiin huhtikuussa 2013. Syksyllä 2013 päätettiin tehdä puitesopimus, jonka liitteeksi valmisteltiin Vattenfallin ja ELY-keskuksen yhteisesti sopima seurantaohjelma. Seurantaohjelmassa määritetään ne toimenpiteet ja selvitykset, jotka pitää olla tehtyinä ennen uuden hakemuksen jättämistä AVIin alkuvuodesta 2019. Puitesopimus allekirjoitettiin maaliskuussa 2014, ja sen osapuolia ovat Vattenfall, Pohjois-Karjalan ELY, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Puitesopimuksen myötä perustettiin suunnitteluryhmä, seurantaryhmä ja  kunnostustyöryhmä hankkeen eteenpäin viemiseksi. Ryhmien lisäksi puitesopimuksessa sovittiin kunkin tahon rooleista ja vastuista. Vattenfall luvanhaltijana vastaa seurantaohjelman toteuttamisesta ja tutkimusten ja seurannan kustannuksista niiltä osin, joita ei toteuteta virkatyönä tai jollain muulla mahdollisessa rahoituksella.

ELY osallistuu järvilohikannan hoitoon ja kannan parantamiseen virkatyönä sekä rahoittaa kalataloudellisia kunnostuksia ja hoitaa istutuksia. Vattenfall on tehnyt RKTL:n kanssa erillisen tutkimussopimuksen, jonka perusteella voimayhtiö rahoittaa RKTL:n hanketta 3 vuoden ajan, tutkimustulokset ovat yhtiön käytettävissä KHO:n edellyttämää seurantaa varten. Suomen luonnonsuojeluliitto osallistuu ryhmien toimintaan ja antaa resurssipanostuksen. Vuonna 2014 SLL ja Vattenfall tekivät yhdessä kunnostuksia Ala-Koitajoella.

Hankkeen keskeiset toimenpiteet ja rahoittajat

Vuonna 2013:

 • Loggereiden hankkiminen RKTL:n käyttöön telemetriaseurantaa varten (Vattenfall Oy)
 • Sähkökoekalastusten rahoitus (Vattenfall Oy)
 • Lahjoitus Itä-Suomen yliopistolle opinnäytetyötä varten (Vattenfall Oy)
 • kalataloudellisten kunnostusten valmistelutöitä (P-K ELY)
 • Osallistuminen hankerahoitukseen (Kuurnan ja Kaltimon vml) velvoitevaroin (P-K ELY)
 • Rakennettujen jokien tutkimusohjelma (RKTL)

Vuonna 2014

 • RKTL:n tutkimushankkeen rahoitus (Vattenfall Oy)
 • Kalataloudelliset kunnostukset Ala-Koitajoella (Pamilon- ja Kuusamonkosken kutusoraikot) (Vattenfall Oy)
 • Virtaamamallinnus (Vattenfall Oy)
 • kalataloudelliset kunnostukset (P-K ELY)
 • Osallistuminen hankerahoitukseen (Kuurnan ja Kaltimon vml) velvoitevaroin (P-K ELY)
 • kalastuksesta tiedottaminen (P-K ELY)
 • Rakennettujen jokien tutkimusohjelma (RKTL)

Vuonna 2015

 • RKTL:n tutkimushankkeen rahoitus (Vattenfall Oy)
 • Virtaamamallinnus (Vattenfall Oy)
 • kalataloudelliset kunnostukset (P-K ELY)
 • Osallistuminen hankerahoitukseen (Kuurnan ja Kaltimon vml) velvoitevaroin (P-K ELY)
 • Järvilohi/Ala-Koitajoki tiedotemateriaali (P-K ELY)
 • Rakennettujen jokien tutkimusohjelma (RKTL)

Yhteystiedot

Lue lisää Vattenfall Oy:n ja P-K:n ELY-keskuksen Ala-Koitajoen virtaaman muutosten kalataloudellisten vaikutusten seuranta- ja tutkimusohjelmasta

 


Tutustu näihin

Voimalaitokset kartalla

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset:

Ala-Koitajoen kunnostusuunnitelma

Oheisen linkin kautta pääset tutustumaan RKTL:n Rakennetut joet -tutkimusohjelmaan. RKTL:n Ala-Koitajoen järvilohitutkimus


Kuva: järvilohen kutupesien kartoitusta Hiiskoskella (RKTL)

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely