Järvilohen luontaisen elinkierron palauttaminen Ala-Koitajokeen

Tausta

Korkein hallinto-oikeus antoi 29.1.2013 päätöksen, jonka mukaan Pamilon vesivoimalaitoksesta tulee ohijuoksuttaa vettä Hiiskosken padon kautta Ala-Koitajokeen loka-maaliskuussa vähintään 4 m3/s ja huhti-syyskuussa vähintään 6 m3/s aiemman 2 m3/s sijaan. Lisäksi päätöksessä määrättiin, että kuuden vuoden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulemisesta Vattenfallin on Pamilo Oy:n edustajana sekä omistajana jätettävä AVIin hakemus Ala-Koitajoen vähimmäisjuoksutuksen ja kalatalousvelvoitteen muuttamisesta ja tarkistamisesta. Hakemuksen tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja seuran-toihin, ja siinä tulee esittää eri juoksutusvaihtoehtojen merkitys Ala-Koitajoen kalannalle, järvilohen poikastuotannolle ja kannan ylläpidolle sekä taloudellisista vaikutuksista energiantuotannolle. Vaikutusten seuranta on tehtävä yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa.

Kyseessä on ainutkertainen mahdollisuus tutkia ja kokeellisesti selvittää onnistuuko kokonaan viljelyn varassa olevan kalalajin palauttaminen luontaisesti lisääntyväksi. Koska KHO:n päätöksessä määrätty lisäjuoksutus kestää vain 7 vuotta - keskimäärin yhden lohisukupolven ajan - on kyseinen aika käytettävä mahdollisimman tehokkaasti. Mikäli luontainen lisääntyminen onnistutaan palauttamaan, voidaan järvilohen säilyttäminen hoitaa biologisesti nykyistä tarkoituksenmukaisemmin ja myös aiempaa pienemmin kustannuksin.

Tutkimus- ja toimintasuunnitelma

Ala-Koitajoen virtaaman lisääminen muuttaa oleellisella tavalla koko jokiuoman olosuhteita. Muutosten merkityksestä järvilohen lisääntymisessä ja poikastuotannosta ei voida saada selvyyttä ilman kokeellisia töitä ja olosuhteiden tarkempia mittauksia. Vuonna 2013 laaditussa runkosuunnitelmassa kuvataan tärkeimmät luontaisen lisääntymisen käynnistämiseen ja toteutumisen arviointiin kytkeytyvät kokonaisuudet sekä niiden selvittämiseen käytettävät menetelmät. Eri tekijät linkittyvät saumattomasti toisiinsa. Yhden osatekijän tulokset vaikuttavat suoraan muiden osatekijöiden ratkaisuihin. Järvilohen luontaisen palauttamisen testaaminen on hyvin monivaiheinen kokonaisuus, ja siksi eri osatöitä ja niiden yksityiskohtaista sisältöä joudutaan täsmentämään erillisissä vuositason suunnitelmissa. Alkuperäisen suunnitelman peruslinjaukset ovat edelleenkin päteviä, mutta saadut tulokset sekä toimintaympäristön muutokset antavat aihetta hankkeen suunnitelman jopa vuosittaiseen tarkentamiseen.

Keskeisiä toimenpiteitä ovat mm. tiettyjen koskialueiden kalataloudelliset kunnostukset sekä kaivinkonetyönä että helikopterin avustuksella, kunnostettujen alueiden toimivuuden seuranta mm. sähkökoekalastuksin, kutupaikkojen ja -pesien paikantaminen ja laskenta snorklaamalla, mäti- ja pienpoikasistutukset, emokalojen siirrot, vaelluspoikasten pyynti/siirrot ja merkintä, kalamerkintä- ja radiolähetin seuranta sekä DNA-analyysit.

Vuoden 2018 loppuun mennessä tehdään yhteenveto kaikista Ala-Koitajoen järvilohikannan elvyttämisessä käytetyistä menetelmistä, koskialueiden kunnostuksista sekä tuloksista ja arvioidaan lisävirtaaman tarjoamia olosuhteita järvilohikannan elvyttämisessä. Tätä tietoa tarvitaan, kun Vattenfall Oy laatii lupavirastolle ehdotuksen Ala-Koitajoen virtaamasta ja muusta toiminnasta vuoden 2019 jälkeen.

Yhteistyö

Luonnonvarakeskus on vastannut tutkimushankkeesta. Ala-Koitajoella hanketta on toteutettu yhteistyössä ELY-keskuksen, Vattenfall Oy:n, Itä-Suomen yliopiston, Suomen luonnonsuojeluliiton, Pielisjoen kalastusalueen ja Ala-Koitajoen hoitokunnan kanssa. Hanketta on koordinoitu em. tahojen muodostamassa seurantaryhmässä sekä erillisissä kunnostus- ja suunnitteluryhmissä. ELY-keskuksen vastuulla on ollut erityisesti koskikunnostuksiin liittyvät asiat, Vattenfall Oy on vastannut hankkeeseen liittyvästä elinympäristömallinnuksesta ja Itä-Suomen yliopisto on vastannut kalastoselvityksistä sekä väitöskirjaopiskelijan ohjauksesta. Vesialueiden omistajien ja kalastajien kanssa on tehty yhteistyötä mm. petokalaselvityksissä.

Yhteystiedot

Lue lisää Vattenfall Oy:n ja P-K:n ELY-keskuksen Ala-Koitajoen virtaaman muutosten kalataloudellisten vaikutusten seuranta- ja tutkimusohjelmasta.


Tutustu näihin

Voimalaitokset kartalla

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset:

Ala-Koitajoen kunnostusuunnitelma


Kuva: järvilohen kutupesien kartoitusta Hiiskoskella (RKTL)

 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely